วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประกวดคำขวัญ ความสำคัญของวันวิสาขบูชากระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 ให้ดำเนินการจัดประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เพื่อเป็นการสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย และเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอน นำมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
1. ประเภทคำขวัญ : ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานระดับประถม 4-6 ,มัธยม 1-6 ,ระดับอุดมศึกษาและประชาชน
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์
2. ประเภทบทร้อยกรอง :
- ระดับประถม 4 - 6 แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 ความยาว 6 บท หัวข้อ "พระพุทธศาสนาในโรงเรียน"
- ระดับมัธยม 1 - 3 แต่งเป็นกลอนสุภาพ ความยาว 8 บท หัวข้อ "พระพุทธศาสนาเพื่อประชาธิปไตย"
เกณฑ์การส่งคำขวัญและบทร้อยกรอง
1. ต้องระบุคำนำหข้าชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
2. ส่งคำขวัญให้เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ 1 แผ่นต่อ 1 สำนวน
3. ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท จำนวน 3 ชุด
4. ส่งไปที่ นางมาลัยทอง ไตรเลิศ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3) ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-6286398
5. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556
6. ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ที่มา : http://www.my-office.yala3.org


ดาวน์โหลดเอกสาร
 ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาหาร

๑.ผู้มีสิทธิ์ส่งคำขวัญเข้าประกวด บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา

๒.คำขวัญที่ส่งประกวด

๒.๑ ต้องมีข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงอัตลักษณ์ จุดเด่นต่างๆ ของจังหวัดในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น หอแก้วมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) กลองมโหระทึก ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ความเป็นเมืองชายแดนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนและเป็นจุดเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน/อินโดจีน เป็นต้น

๒.๒ คำขวัญจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยาวเกินไป มีความหมายในทางที่ดีหรือเป็นมงคล ทั้งนี้อาจมีคำอธิบายความหมายประกอบด้วยก็ได้ ๒.๓ คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาษาไทย และไม่ใช้คำแสลง ๓.การส่งคำขวัญเข้าประกวด ๓.๑ คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดให้พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ในจดหมายหรือไปรษณียบัตร

๓.๒ ให้ส่งไปยังสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีที่ส่งในนามสถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองด้วย ๓.๓ ให้ส่งคำขวัญได้ไม่เกิน ๓ คำขวัญ ต่อคน/กลุ่มบุคคล/สถาบัน/หน่วยงาน หากส่งเกินกำหนด จะไม่รับพิจารณาทั้งหมด

๔. รางวัลการประกวด ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐.๐๐๐ บาท

๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๔.๔ รางวัลชมเชย (จำนวน ๒ รางวัล) ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

๕. การตัดสิน การตัดสินการประกวดคำขวัญ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดหรือทั้งหมดก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสอนของคณะกรรมการฯ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. หลักเกณฑ์/แนวทางการตันสิน
๖.๑ คุณภาพ (Quality) มีการใช้ภาษาที่สวยงาม ง่ายต่อการจดจำ
๖.๒ คุณค่า (Values) สื่อให้เห็นหรือสะท้อนอัตลักษณ์หรือแนวโน้นในอนาคตอันสดใสของจังหวัดมุกดาหารอย่างชัดเจน
๖.๓ ผลงาน (Performace) การใช้ความคิดรังสรรค์ภาษาไทยสร้างเสน่ห์ให้คำขวัญน่าสนใจ และน่าจดจำ
๖.๔ จรรยาบรรณ (Code of Ethics) จะต้องไม่คัดลอก เลียนแบบหรือทำซ้ำของผู้ใดและไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ๗. จังหวัดจะประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ที่มา :http://www.mdh.obec.go.th
เผยแพร่โดย : ให้ จง ได้