วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดสโลแกน ประจำการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวัน
กติกาการแข่งขัน

1. กด Like Fanpage : www.facebook.com/SinghaTWSF

2. กด Share กิจกรรม

3. ส่งสโลแกนความยาวไม่เกิน 5 คำ ผ่านทางข้อความ(message) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 

4. ทีมงานจะทำการโพสต์สโลแกนที่ผู้ส่งส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดขึ้นหน้า page ในวันที่ 1 เมษายน 2557

5. ทีมงานจะตัดสินจากจำนวนการกด Like สโลแกนที่มีจำนวน Like มากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 คือผู้ชนะ

6. ประกาศผลการประกวดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางหน้า Fanpage

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท + บัตรวีไอพีเข้าชมการแข่งขันตลอดฤดูกาล พ.ศ. 2557


ที่มา : www.facebook.com/SinghaTWSF

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดคำขวัญวันป่าไม้โลก "การลักลอบตัดไม้พะยูง"

 ใหม่ คำขวัญ.คอม บนเฟสบุ๊ค
ไม่พลาดข่าวสารการประกวดคำขวัญ กลอน เรียงความ
และเครือข่ายบล๊อกของเราที่มา : https://www.facebook.com/pages/เครือข่ายป่าไม้/271476029681893              
ประกาศผล : การประกวดคำขวัญ "การลักลอบตัดไม้พะยูง"

ที่มา : news.bugaboo.tv และ www.forest.go.th

            กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "การลักลอบตัดไม้พะยูง"  ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดรางวัลต่าง ๆ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

         รางวัลที่ 1     ""ถูก...ประณาม ผิด...กฎหมาย ถ้า...ลอบตัดซื้อขายไม้พะยูง" 
                                นางสาวศิริพร วงศ์วิลาส
         รางวัลที่ 2    "ลงโทษคนผิด คิดตระหนักรักษา ร่วมหวงแหนผืนป่า รู้คุณค่าไม้พะยูง"
                               นายกันทา  วงศ์จันทร์ทิพย์ รับรางวัลแทนโดย 
                               นายเมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์       
         รางวัลที่ 3    "ปลูก 40 ปี 1 นาทีทำลาย ประเทศชาติเสียหาย เมื่อตัดไม้พะยูง"
                                เด็กชายกิตติพิชญ์ ถนัดกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

Like Facebook คำขวัญ.คอม


 ใหม่ คำขวัญ.คอม บนเฟสบุ๊ค
ไม่พลาดข่าวสารการประกวดคำขวัญ กลอน เรียงความ
และเครือข่ายบล๊อกของเรา
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดเรียงความ “กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม?”


๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่จำกัดการศึกษา อายุไม่เกิน ๒๑ ปี
๒. ขั้นตอนในการประกวดแข่งขัน
๒.๑ หัวข้อในการประกวดเรียงความ “กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม?
๒.๒ ประกวดประเภทเดี่ยว ๑ คน ต่อ ๑ เรียงความ
๒.๓ ส่งเรียงความตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. ลักษณะผลงานที่เข้าประกวด
๓.๑ จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่มและมุมมองเป็นของตัวเอง
มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี
๓.๒ ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป โดย คำนำ เขียนได้ใจความชัดเจน
โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจหรือความสนใจให้แก่ผู้อ่าน โยงเข้าหาเนื้อเรื่องได้อย่างสอดคล้อง สละสลวย
เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีการสรุปใจความสำคัญ ในตอนจบที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
สอดแทรกแนวคิดหรือการปฏิบัติได้อย่าง น่าสนใจ
๓.๓ ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น
และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
๓.๔ เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร Angsana New
ขนาด 14 จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
๓.๕ ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ
๓.๖ หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ
อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑. การใช้ภาษา                                                                                ๒๕ คะแนน
๒. การลำดับความคิด                                                                      ๒๕ คะแนน
๓. ความชัดเจนของประเด็นที่นำเสนอ (เนื้อหาสาระ)                      ๒๕ คะแนน
๔. เอกลักษณ์ในการนำเสนอ (ความคิดริเริ่มและมุมมอง)               ๒๕ คะแนน
๕. การส่งผลงานเรียงความ
๕.๑ กำหนดส่งเรียงความภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับ
๕.๒ ส่งเรียงความทางไปรษณีย์มาที่ “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารจอดรถชั้น5)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐”
โดยวงเล็บมุมซองจดหมายว่า “ประกวดเขียนเรียงความ”
๖. รางวัล
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ รางวัล
รางวัลชมเชย ได้รับสิทธิเข้าร่วมค่าย “คนรุ่นใหม่ใสใจกฎหมาย”ฟรี จำนวน ๑๐ รางวัล
***หมายเหตุ มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ ๑ ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐%)
รางวัลที่ ๒ ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (๗๐%)
รางวัลที่ ๓ ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๖๐%)
๗. ประกาศผลการเรียงความ
ประกาศผล วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
http://www.tijthailand.org/

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการประกวดมาสคอตและคำขวัญประจำโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอเชิญร่วมโครงการประกวดมาสคอตและคำขวัญประจำโรงเรียน

mascot

โครงการประกวดมาสคอตและคำขวัญประจำโรงเรียน


แนวคิด - เสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ และเชิญชวนให้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลา -  2 เดือน

กำหนดการ
-- เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่  15 มกราคม 2557    หมดเขตส่งผลงาน  15 มีนาคม 2557 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
-- ประกาศผลการประกวดทางบอร์ดของโรงเรียน และทาง www.ojsat.or.th

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.       นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด
1.       ตัวมาสคอตต้องมีความหมายชัดเจน และแสดงเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
2.       ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคย
ส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
3.  ผู้ส่งประกวดมาสคอตต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
4.  ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
5.  การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
6.  สามารถส่งประกวดทั้งมาสคอตและคำขวัญ  หรือเลือกส่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

การจัดส่งผลงาน
1.  ส่งใบสมัคร  พร้อมอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ สี ฯลฯ
2.  แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 /CS3)
และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD
หรือ DVD  จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามีการใช้ Font ให้ใส่ไฟล์ Font ที่ใช้ลงมาใน CD ด้วย)  พร้อมกับพิมพ์ ผลงาน
เป็นภาพสี และขาวดำ ในกระดาษ A4 ขนาด 8 x 8 นิ้ว แนบมาด้วย


3. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ   เลขที่ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65   ถ.พหลโยธินพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 357 1241-5)

รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับมาสคอตที่ได้รับเลือก
-  เงินรางวัล 5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

รางวัลสำหรับคำขวัญที่ได้รับเลือก
- เงินรางวัล 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)

ที่มา : http://school.ojsat.or.th/

ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจพลังงาน”


กฟผ. และการ์ตูนปังปอนด์ ขอชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 5-14 ปีร่วมส่งคำขวัญในหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจพลังงาน” เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า โดยมีความยาวไม่เกิน 20 คำ ชิงทุนการศึกษา และของที่ระลึกรวมกว่า 35,000 บาท ส่งคำขวัญได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ส่งคำขวัญมาที่ e-mail: info@vithita.com โดยระบุชื่อ อายุ และโรงเรียนของผู้ส่ง

วิธีที่ 2 โพสคำขวัญบน http://www.facebook.com/pangpondclub โดยระบุชื่อ อายุ และโรงเรียนของผู้ส่ง

วิธีที่ 3 ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือเข้าเมนูข้อความ พิมพ์ E เว้นวรรค ตามด้วยคำขวัญ (ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรือ 1 ข้อความ) ส่งมาที่เบอร์ 4527772 (ข้อความละ 3 บาททุกเครือข่าย ผู้ที่ได้รางวัลจากการส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลต่อไป)

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด 31 มีนาคม 2557 ที่ http://www.facebook.com/pangpondclub )

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

1. ผู้ส่งผลงานประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 คำขวัญ

2. เป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดแต่งขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากที่ใด

3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผลงานที่ได้รับรางวัล เจ้าของรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ดัดแปลง ต่อเติมหรือแก้ไข เพื่อทำการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสิทธิ์ในการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

ที่มา : http://www.dek-d.com/activities/shownews.php?id=43189

การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

      สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ให้เกิดการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย และเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส โดยขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป คณะบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
สำหรับคุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เป็นสัญลักษณ์ภาพสีและคำขวัญที่สื่อความหมายถึงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และต้องมีคำภาษาไทยประกอบอย่างเหมาะสม 
โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 1) แนวคิดและการสื่อความหมายของสัญลักษณ์และคำขวัญ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การจัดองค์ประกอบและการใช้สี 4) ความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th และ http://www.mcu.ac.th 
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะได้รับรางวัล ดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท 
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0140-1 หรือ 0 2281 0169 หรือสายด่วน ป.ป.ช. หมายเลข 1205 ในเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th และ http://www.mcu.ac.th

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกวดคำขวัญ ตำบลช่องสะแก

 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ดำเนินโครงการประกวดคำขวัญ ตำบลช่องสะแก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน  ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคำขวัญที่เกี่ยวกับประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชน ให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบล ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหน และความรู้สึกสำนึกผูกพันกับถิ่นกำเนิด และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก  จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดคำขวัญ ประจำตำบลช่องสะแก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 


1.               กติกาทั่วไป
1.1      คุณสมบัติของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด
-       เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ
-      ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลช่องสะแก
                    1.2   หลักฐานการสมัคร
                              -    สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องยื่นพร้อมตัวจริง 
-      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องยื่นพร้อมตัวจริง 
2.               หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ
2.1          หัวข้อการประกวดคำขวัญ คือ คำขวัญประจำตำบลช่องสะแก
                    2.2        ผู้ส่งประกวดคำขวัญ ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองไม่คัดลอก ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น เคยเผยแพร่หรือปรากฏในที่อื่นใด หรือสื่อใด ๆ มาก่อน
                    2.3        ผู้ส่งประกวดคำขวัญ คนละไม่เกิน 1 คำขวัญ
                    2.4        คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ลงในกระดาษใบสมัคร โครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลช่องสะแก
                    2.5        การกรอกใบสมัคร ให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
                    2.6        คำขวัญต้องสื่อถึงที่มาของตำบลช่องสะแก
                    2.7        คำขวัญต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ จุดเด่น ลักษณะพิเศษที่ดีของตำบลช่องสะแก
                    2.8        ต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                    2.9        คำขวัญมีความยาวไม่จำกัด ตามความเหมาะสม
                   3.      รางวัลการประกวด
                            รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
                   4.      ระยะเวลาในการจัดการประกวด
                   4.1      รับใบสมัครได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
                   4.2      สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.chongsakae.go.th
                   4.3      ส่งใบสมัคร โครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลช่องสะแก ด้วยตัวเอง พร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด ได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
                   4.4        ประกาศผลคำขวัญชนะเลิศ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
                                         -      ทางเว็บไซด์อบต. www.chongsakae.go.th
                                         -      ป้ายประชาสัมพันธ์
                                       -      หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
                                         -      หนังสือแจ้งผู้ชนะเลิศการประกวดโดยตรง (และทางโทรศัพท์)
                                ทั้งนี้ คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดแล้วจะไม่ส่งคืน ไม่ว่าคำขวัญนั้นจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด คำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ที่จะใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจกจ่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ  

                             
                                                                                   DOWNLOAD ใบสมัคร