วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และสโลแกนภาษาไทยเตรียมพร้อมรับ AEC 2015สถาบันนิวเคมบริดจ์และเมืองไทย Smile Club ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education
จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ “How we bring back the Smile to Thailand” และสโลแกนเตรียมความพร้อมด้านภาษาต้อนรับ AEC 2015 เพื่อชิงหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ ISIS Education ณ มหานครลอนดอน สหราชอาณาจักร 2 สัปดาห์ พร้อมที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่า 150,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newcambridge.com)
 
จุดประสงค์ของการจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความดังกล่าวเพื่อส่งเสริมทักษะและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้พร้อมรับ AEC โดยโครงการนี้จะเผยแพร่ไปยังผู้สนใจในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสคว้ารางวัลใหญ่เช่นนี้
 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

• นิสิตนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี
• ส่งเรียงความภาษาอังกฤษ “How we bring back the Smile to Thailand” จำนวนไม่เกิน 200 คำ 
• ส่งสโลแกนภาษาไทยเตรียมพร้อมรับ AEC 2015 จำนวนอักษร มากสุด 60 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น อยากหนีคู่แข่ง ต้องเก่งภาษา 
• ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งเรียงความภาษาอังกฤษพร้อมสโลแกนภาษาไทยมาที่www.newcambridge.com/essaycompetition
• ผู้สนใจคลิก Like & Share VDO หลักสูตรภาษาอังกฤษ Flexi Conversation ผ่านทางเฟสบุ๊ค
• เรียงความและสโลแกนจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการโครงการอันประกอบด้วย ทีมอาจารย์เจ้าของภาษาจากสถาบันนิวเคมบริดจ์ และผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้บริหารของเมืองไทย  Smile Club
 

รายละเอียดรางวัล

• รางวัลที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ISIS Education, UK พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบิน EVA Airways และที่พัก จำนวน1 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท
• รางวัลที่ 2 หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Flexi Conversation ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ 30 ชั่วโมง มูลค่าหลักสูตรละ 13,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 67,500 บาท
• รางวัลที่ 3 ของที่ระลึกจาก เมืองไทย Smile Club มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 37,500 บาท
 

รายละเอียดโครงการ

• ระยะเวลาการส่งเรียงความและสโลแกนเข้าร่วมแข่งขัน 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557
• ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวด 8 ตุลาคม 2557
• เทรนนิ่งการเขียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ “Effective Writing Course” วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากสถาบันนิวเคมบริดจ์ (สามารถเข้าอบรม ได้ฟรี ดูรายละเอียดที่ www.newcambridge.com)
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) โทร 02 252 3133 www.newcambridge.com
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัชฎาภรณ์ พิชัยศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)
โทร 02 252 3133 # 25
ที่มา : www.newcambridge.com

ประกวดสโลแกนของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)           
                    ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประกวดสโลแกนของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สโลแกนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้อความสั้น กระชับ ได้ใจความ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557

ผู้สนใจสามารถส่งสโลแกนเข้าประกวดได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400 (วงเล็บมุมซองว่าประกวดสโลแกน) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-5730-40 ต่อ 414-415,432 หรือที่ www.etvthai.tv
 

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประกวดการเขียนบทความเพื่อรับรางวัลของราชนาวิกสภาในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”หลักการและเหตุผล :


ราชานาวิกสภาเป็นสถาบันส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่วิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก โดยมีการจัดทำและแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์ ซึ่งบรรจุข้อเขียนหรือบทความทั่วไป และบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก การเขียนบทความเป็นทักษะที่ต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยงาน และกองทัพเรือ และจากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกองทัพเรือในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล และจะต้องมีบทบาทในเรื่องความร่วมมือด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบกับการที่กองทัพเรือได้กำหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” รวมทั้งได้กำหนดคุณค่าของกองทัพเรือ คือ “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ซึ่งเป็นคุณค่าที่เพิ่มเติมลงไปในทุกกระบวนการทำงาน ทุกผลผลิต และทุกผลงานที่กองทัพเรือนำส่งมอบให้กับสังคมเป็นทิศทางการนำองค์กรกองทัพเรือ นั้น ราชนาวิกสภาจึงได้พิจารณาจัดให้มีการประกวดบทความเรื่อง “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งคาดว่าผลที่ได้รับอาจนำไปต่อยอดหรือนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ประดับวงการอันส่งผลให้บทความที่นำลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นรางวัลการประกวดบทความ :

รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


กำหนดการส่งบทความ :

๑. การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความเป็นเอกสาร และไฟล์เอกสารอีเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมจำนวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียนบทความ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. สามารถส่งบทความได้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ การส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณารับบทความตามวันที่ประทับบนตราไปรษณีย์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทความ :
- บทความต้องมีเนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อ เป็นการนำเสนอความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ โดยบทความจะต้องประกอบด้วยโครงเรื่อง ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ คำนำ หรือบทนำ หรือความนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป พร้อมทั้งการอ้างอิง
- ขนาดของบทความต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้า และไม่เกิน ๘ หน้า (ไม่นับรูปภาพ/แผนภูมิ/ตาราง)
- จะต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษชนิด เอ๔ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ด้านซ้ายหรือกั้นหน้า ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาหรือกั้นหลัง ๐.๗๕ นิ้ว โดยใช้รูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจำนวนหน้าละประมาณ ๔๐ บรรทัดที่มา : http://www.rtni.org/th/

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการ “อาสาอาเซียน AI2014” ASEAN Inspirator under the concept of 1A4Iมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ. และ เพจ ASEAN DNA เปิดรับสมัครนักเรียน และ นศ.จำนวน 60 คน เพื่อฝึกอบรมเป็น "อาสาอาเซียน" เพื่อไปทำหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องอาเซียนให้กับน้องๆ ในโรงเรียนระดับมัธยม และประถม

ผู้ผ่านเข้ารอบ 60 คน จะได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อาสาอาเซียน" 48 ชั่วโมง เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมลงพื้นที่ดูงานชายแดนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ โดยได้รับวุฒิบัตรหลังผ่านการฝึกอบรม

กติกา : ส่ง "คำขวัญ" หรือ "โลโก้" สำหรับรณรงค์ให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็น "ประชากรอาเซียน" โดยส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีมละไม่เกิน 2 คน ส่งเข้าประกวดกี่ชิ้นก็ได้

เงื่อนไข: ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็น "ทีมอาสาอาเซียน"
ในโรงเรียนที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง

ส่งผลงานได้ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 มิ.ย. นี้
ประกาศผลวันที่ 4 ก.ค. เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-13 ก.ค. 57
พร้อมรับหนังสืออาเซียนดีๆ 2 เล่ม พร้อมลายเซ็นเท่ห์ๆ ของ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การส่งให้ระบุ
1. ชื่อ นามสกุล
2. ชั้นปี
3. คณะที่เรียน และชื่อสถานศึกษา
4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
5. อีเมลล์
6. ให้ใส่ subject ว่า "อาสาอาเซียน"

ที่มา : http://www.enn.co.th/10634

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประกวดคำขวัญ หัวข้อ " การหลีกทางให้รถพยาบาล"ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ " การหลีกทางให้รถพยาบาล"
หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ
1. แต่งคำขวัญเป็นภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์

2. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ และใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม ไพเราะสละสลวย

3. สื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ของ "การหลีกทางให้รถพยาบาล"

4. ไม่จำกัดบุคคล องค์กร สถาบันที่ส่งเข้าประกวด โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

อีเมลล์ที่ติดต่อได้สะดวก

5. กำหนดส่งเข้าประกวดไม่เกิน 3 ผลงานต่อบุคคล/องค์กร/สถาบัน

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานให้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์อุบัติเหตุ ในการเผยแพร่ และทำซ้ำ

7. การคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งขึ้น

8. ผลงานที่ได้รับการตัดสินเป็นคำขวัญของ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

การส่งผลงาน

1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ให้สามารถอ่านได้ชัดเจ

2. สามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตัวเองที่ศูนย์อุบัติเหตุ และวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กรกฏาคม 2557

3. ประกาศผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043-337958ที่มา : http://www.traumacenterkkh.org/

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดสโลแกน ประจำการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวัน
กติกาการแข่งขัน

1. กด Like Fanpage : www.facebook.com/SinghaTWSF

2. กด Share กิจกรรม

3. ส่งสโลแกนความยาวไม่เกิน 5 คำ ผ่านทางข้อความ(message) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 

4. ทีมงานจะทำการโพสต์สโลแกนที่ผู้ส่งส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดขึ้นหน้า page ในวันที่ 1 เมษายน 2557

5. ทีมงานจะตัดสินจากจำนวนการกด Like สโลแกนที่มีจำนวน Like มากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 คือผู้ชนะ

6. ประกาศผลการประกวดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางหน้า Fanpage

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท + บัตรวีไอพีเข้าชมการแข่งขันตลอดฤดูกาล พ.ศ. 2557


ที่มา : www.facebook.com/SinghaTWSF

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดคำขวัญวันป่าไม้โลก "การลักลอบตัดไม้พะยูง"

 ใหม่ คำขวัญ.คอม บนเฟสบุ๊ค
ไม่พลาดข่าวสารการประกวดคำขวัญ กลอน เรียงความ
และเครือข่ายบล๊อกของเราที่มา : https://www.facebook.com/pages/เครือข่ายป่าไม้/271476029681893              
ประกาศผล : การประกวดคำขวัญ "การลักลอบตัดไม้พะยูง"

ที่มา : news.bugaboo.tv และ www.forest.go.th

            กรมป่าไม้ ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "การลักลอบตัดไม้พะยูง"  ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดรางวัลต่าง ๆ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

         รางวัลที่ 1     ""ถูก...ประณาม ผิด...กฎหมาย ถ้า...ลอบตัดซื้อขายไม้พะยูง" 
                                นางสาวศิริพร วงศ์วิลาส
         รางวัลที่ 2    "ลงโทษคนผิด คิดตระหนักรักษา ร่วมหวงแหนผืนป่า รู้คุณค่าไม้พะยูง"
                               นายกันทา  วงศ์จันทร์ทิพย์ รับรางวัลแทนโดย 
                               นายเมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์       
         รางวัลที่ 3    "ปลูก 40 ปี 1 นาทีทำลาย ประเทศชาติเสียหาย เมื่อตัดไม้พะยูง"
                                เด็กชายกิตติพิชญ์ ถนัดกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

Like Facebook คำขวัญ.คอม


 ใหม่ คำขวัญ.คอม บนเฟสบุ๊ค
ไม่พลาดข่าวสารการประกวดคำขวัญ กลอน เรียงความ
และเครือข่ายบล๊อกของเรา